Konkurs za angažman radnika u školskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, člana 4. Pravilnika
s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području
Kantona Sarajevo, člana 2. i 5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odluke
Školskog odbora broj: 01-1-81/23, Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo
broj: 11-11-30-10227-1/23 raspisuje se:

Konkurs za angažman radnika u školskoj 2023/2024. godini. Više detalja o konkursu pogledajte na sljedećem linku: http://www.ombsns.edu.ba/wp-content/uploads/2023/06/Konkurs-06-2023.docx