JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONA SARAJEVO
JU Osnovna muzička i baletska škola ”NOVO SARAJEVO”

Ul. Kemala Kapetanovića br. 43

 

Na osnovu Člana 94. i 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Člana 3. i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj:02/18, 32/18 i 30/19) i Odluke Školskog odbora broj: 1-1-130/23 , JU OMBŠ ”Novo Sarajevo” raspisuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE
(Mandatni period: 4 godine)

I – USLOVI KONKURSA:

Kandidat koji konkuriše na poziciju direktora/direktorice škole, pored općih, mora da ispunjava i sljedeće uslove:

 1. Da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše;
 2. Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
 3. Da ima najmanje sedmi (VII) stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
 4. Da ima najmanje zvanje mentora;
 5. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
 6. Da se na njega ne odnosi Član IX. 1.Ustava Bosne i Herecegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Medunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi pred Tribunalom);
 7. Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora/direktorice škole;
 8. Da nema privatni finansijski interes u školi u koju se kandiduje za direktora/direktoricu;
 9. Da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
 10. Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima;
 11. Da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanu tri mjeseca i više;
 12. Da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa
  Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
 13. Da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

 

II – SADRŽAJ PRIJAVE:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • Svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i navedenom dokumentacijom koju prilažu uz prijavu;
 • Kraću biografiju – CV;
 • Diplomu o stečenoj stučnoj spremi;
 • lzvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja;
 • Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
 • lzjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
 • Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne odnosi Član IX. 1, Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
 • lzjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
 • Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje;
 • lzjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
 • lzjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima;
 • Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
 • lzjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
 • lzjavu ovjerenu od strane ovlaštenog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara„ nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

(Izjave ne mogu biti starije 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa)

NAPOMENA:

Uvjerenje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole, biće pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat, ako nije iz reda radnika škole, dostavlja Školi nakon imenovanja direktora škole.

III – KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

IV – VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE

Direktor škole će se imenovati na period od 4 (četiri) godine.

 

V – DOSTAVA PRIJAVA

Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte preporučeno na adresu :
JU Osnovna muzička i baletska škola ”Novo Sarajevo”, Kemala Kapetanovića 43 Sarajevo, sa naznakom ”Prijava na javni konkurs za izbor direktora/direktorice škole – ne otvaraj, otvara Komisija”.

 

VI – NAČIN I ROK OBAVJEŠTENJA

Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora/direktorice škole, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se

prijavili na javni konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Konkurs je objavljen 12.10.2023.godine u dnevnom listu ‘Dnevni list’